ข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดยและระหว่าง Live Your Best Life Co., Ltd. เลขทะเบียน 0115563017353 ในทะเบียนกลางของประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ในส่วนหนึ่ง และบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ในฐานะ “ลูกค้า” ในอีกด้านหนึ่ง ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาบริการที่ทำขึ้นโดยข้อเสนอนี้และควบคุมการให้บริการและภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างและลูกค้า

คำจำกัดความ:

1 ระบบการจองออนไลน์คือชุดของบริการซอฟต์แวร์ Booking Health สำหรับการจองโปรแกรมการวินิจฉัย การรักษา และ/หรือการฟื้นฟูทางออนไลน์ตามเวลาจริง รวมถึงทัวร์ส่งเสริมสุขภาพ

2 ลูกค้าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นภาคีของข้อตกลงนี้

3 เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลของ Booking Health ซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งซื้อและชำระเงินสำหรับโปรแกรมการวินิจฉัย การรักษา และ/หรือการฟื้นฟูทางออนไลน์

4 กิจกรรมทางการแพทย์และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟู ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่จัดให้แก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยโดยคลินิก โรงแรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงกับผู้รับเหมา

5 ไซต์กิจกรรมทางการแพทย์คือสถาบันทางการแพทย์ โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ นิติบุคคลอื่น ๆ และบุคคลที่มีสิทธิ์ให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงแพทย์ส่วนตัวและบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ

6 ไซต์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สปาและโรงแรมเพื่อสุขภาพพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

7 ผู้ป่วยคือบุคคลที่ได้รับบริการทางการแพทย์และ/หรือส่งเสริมสุขภาพ ลูกค้าและผู้ป่วยอาจเป็นบุคคลเดียวกัน

8 Program เป็นแพ็คเกจบริการทางการแพทย์/ส่งเสริมสุขภาพที่นำเสนอสำหรับการจองทางออนไลน์

9 บัตรกำนัลเป็นเอกสารการชำระเงินและเป็นพื้นฐานเดียวสำหรับการดำเนินงานของโปรแกรม

1 ขอบเขต

1.1 ข้อเสนอนี้รวมถึงการจองและการซื้อโปรแกรมการวินิจฉัย การรักษา และ/หรือการฟื้นฟูของลูกค้า ตลอดจนทัวร์สปาส่งเสริมสุขภาพภายใต้ข้อเสนอนี้และโปรแกรม

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการดังต่อไปนี้แก่ลูกค้า:

1.2.1 ให้การเข้าถึงออนไลน์ไปยังไซต์กิจกรรมทางการแพทย์และโปรแกรมสำหรับการจองออนไลน์

1.2.2 ให้ข้อมูลและเงื่อนไขการเข้าพักในสถานพยาบาลเฉพาะทาง

1.2.3 อนุญาตให้ลูกค้าด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากผู้รับเหมาในการค้นหาและจองโปรแกรมตามข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ โบรชัวร์ และโซเชียลมีเดีย

1.2.4 ให้คำปรึกษาฟรี/มีค่าใช้จ่ายตามทางเลือกของลูกค้าในโปรแกรม โดยพิจารณาจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ลูกค้าให้มา ผู้รับจ้างอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของสถานพยาบาลเกี่ยวกับความเหมาะสมและรูปแบบการรักษา จากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องยืนยันข้อเสนอของโปรแกรมที่เลือกหรือจัดเตรียมข้อเสนอใหม่ที่กำหนดเองตามเงื่อนไขทางการแพทย์ของผู้ป่วย

1.2.5 ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างอาจวิเคราะห์และแปลเวชระเบียนเป็นภาษาของสถานพยาบาลและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแปลแยกต่างหาก

1.2.6 ตรวจสอบการเข้าถึงวันที่การรักษาที่เลือกโดยลูกค้า หากวันที่เลือกถูกจองเต็มแล้ว ผู้รับจ้างจะเสนอวันที่อื่นให้ลูกค้าหรือไซต์อื่นตามโปรแกรม

1.2.7 จัดให้มีสถานที่ทางการแพทย์และกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับการจองตามโปรแกรม; จัดหาล่ามประสานงานหากรวมอยู่ในโปรแกรม

1.2.8 จัดบริการรับส่งหากรวมอยู่ในโปรแกรม

1.2.9 ตามคำขอของลูกค้า จัดบริการอื่นๆ (ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง ฯลฯ) หากรวมอยู่ในโปรแกรม

2 การให้บริการ

2.1 ลูกค้าจะต้องเลือกและทำการจองโปรแกรมทางการแพทย์หรือส่งเสริมสุขภาพและบริการเพิ่มเติมด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากผู้รับเหมาบนเว็บไซต์ ผู้รับเหมาอาจปรึกษากับผู้รับเหมาเพื่อแนะนำคลินิกเฉพาะทางเพิ่มเติมหรือปรับโปรแกรมที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ให้เหมาะสม

2.2 ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดแก่ผู้รับเหมา (ความคิดเห็นทางการแพทย์ ข้อมูลการตรวจที่มีอยู่) สำหรับการให้คำปรึกษาแบบเสียค่าใช้จ่ายและ/หรือฟรี

2.3 ลูกค้าให้ความยินยอมแก่ผู้รับจ้างในการใช้งานและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพ เวชระเบียน และการทดสอบของผู้ป่วย เพื่อช่วยผู้รับจ้างพัฒนาและดำเนินการองค์ประกอบทางการแพทย์และองค์กรของโปรแกรม

2.4 ลูกค้าจะซื้อโปรแกรมตามข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ ราคาของโปรแกรมเป็นแบบคงที่และรวมค่าใช้จ่ายของโปรแกรมทางการแพทย์ ค่าธรรมเนียมของผู้รับเหมา และบริการโปรแกรมเพิ่มเติม

2.5 โปรแกรมทั้งหมดประกอบด้วยรายการมาตรฐานของกิจกรรมทางการแพทย์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการวินิจฉัยแต่ละครั้ง การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการวินิจฉัยและการรักษาอาจเกิดขึ้นระหว่างโปรแกรม อย่างไรก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาสุดท้ายของโปรแกรม ในกรณีอื่นใด ข้อ 3.3 ของข้อตกลงนี้จะใช้บังคับ

2.6 ผู้รับเหมาขอสงวนสิทธิ์ในการแทนที่คลินิกที่เลือกด้วยคลินิกอื่นในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยในกรณีดังกล่าว

2.7 โปรแกรมจะถือว่าได้รับการจองหลังจากที่เงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับเหมา จากนั้นผู้รับเหมาจะส่งใบสำคัญไปยังอีเมลลงทะเบียนของลูกค้าเพื่อยืนยันการจอง

3 การชำระเงิน

3.1 ราคาของโปรแกรมรวมถึงกิจกรรมทางการแพทย์และกิจกรรมอื่นๆ ที่ลูกค้าเลือกในคำสั่งซื้อ

3.2 ลูกค้าจะต้องชำระเงิน 100% สำหรับโปรแกรมโดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับเหมาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่มีให้ในเว็บไซต์ของผู้รับเหมา

3.3 หากพบสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องได้รับการตรวจหรือการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมในระหว่างการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมที่ต้องชำระภายในสาม (3) วัน

4 ระยะเวลาและการสิ้นสุด

4.1 ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับเมื่อลูกค้าชำระเงิน 100% ให้แก่ผู้รับเหมาสำหรับคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทำขึ้นและได้รับการยืนยันโดยผู้รับเหมา และจะใช้ได้เป็นระยะเวลาไม่จำกัด

4.2 ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของผู้รับเหมา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องลงนามแยกต่างหากของข้อตกลงนี้โดยคู่สัญญา

4.3 หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในช่วงสาม (3) วันล่าสุดก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและราคาของบริการที่ได้แสดงไปแล้ว

4.4 ลูกค้าอาจปฏิเสธจากบริการได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม (การไม่ได้รับวีซ่า การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ส่วนตัว ฯลฯ) หากสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างช้าที่สุดสาม (3) วันก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม ข้อ 4.3 ของข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ หากบริการถูกปฏิเสธน้อยกว่าสาม (3) วันก่อนเริ่มโปรแกรม ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น

4.5 หากข้อตกลงนี้ถูกยุติลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าจะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาไปยังอีเมล info@ambrosia.clinic ของผู้รับจ้าง หรือส่งโดยผู้รับจ้างไปยังอีเมลของลูกค้าที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ตกลง การลงทะเบียนที่เว็บไซต์

5 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา

5.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับเหมา:

5.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมแก่ลูกค้า รายการข้อมูลที่ละเอียดถี่ถ้วนได้รับการเผยแพร่โดยผู้รับเหมาบนเว็บไซต์

5.1.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำโปรแกรมทางการแพทย์และทำสัญญาเพื่อและในนามของลูกค้า

5.1.3 ผู้รับเหมามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดโปรแกรมที่จองไว้ เว็บไซต์กิจกรรมทางการแพทย์จะต้องรับผิดชอบในการให้บริการทางการแพทย์

5.1.4 ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการที่หน่วยงานกงสุลปฏิเสธที่จะออกวีซ่าให้กับลูกค้า การกระทำใดๆ ของหนังสือเดินทางและหน่วยงานควบคุมทางศุลกากร การกระทำเหล่านี้ไม่จัดอยู่ในประเภทเหตุสุดวิสัย ดังนั้นลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและที่เกี่ยวข้อง

5.1.5 ผู้รับจ้างอาจได้รับการชำระเงินสำหรับบริการที่จองจากทั้งลูกค้าและบุคคลที่สาม

5.1.6 ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อความล้มเหลวในการให้บริการหรือการให้บริการที่ไม่เพียงพอเนื่องจากหลักฐานและเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล่าช้าโดยลูกค้า และเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงนี้โดยลูกค้าอื่น ๆ

5.1.7 ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า

5.1.8 ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงนี้ในขั้นตอนใดๆ ของโปรแกรม หากเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าลูกค้าหรือผู้ป่วยพยายามที่จะกระทำการฉ้อโกงต่อผู้รับจ้างหรือเว็บไซต์กิจกรรมทางการแพทย์ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ การเข้าพัก ฯลฯ) โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังอีเมลของลูกค้า ในกรณีนี้ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผู้รับเหมาและไซต์กิจกรรมทางการแพทย์

5.1.9 สิทธิและหน้าที่ของลูกค้า:

5.1.10 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อโปรแกรมทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์หรือด้วยวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยไม่คำนึงถึงวิธีการสั่งซื้อ

5.1.11 ลูกค้าจะต้องดำเนินการในนามของบุคคลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อและมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อผู้รับจ้างสำหรับความถูกต้องและความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สำหรับโปรแกรม และจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายปฏิบัติตามภาระหน้าที่ รวมถึงภาระหน้าที่ในการ ชำระค่าโปรแกรม

5.1.12 เว็บไซต์กิจกรรมทางการแพทย์อาจปฏิเสธที่จะดำเนินการโปรแกรมและระงับถึง 100% ของราคาโปรแกรม หากพบว่าจงใจให้ข้อมูลเท็จหรือไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย ผลที่ตามมาจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

6 การรักษาความลับ

6.1 คู่สัญญาตกลงที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้เป็นความลับ

6.2 ลูกค้า/ผู้ป่วยขอผ่อนปรนเว็บไซต์กิจกรรมทางการแพทย์และแพทย์จากการรักษาความลับทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ได้ ลูกค้ายินยอมให้ผู้รับจ้างแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยกับแพทย์ที่เข้าร่วมและไซต์กิจกรรมทางการแพทย์

6.3 ข้อมูลที่ผู้รับจ้างได้รับในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการแสวงหาการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย สุขภาพ การวินิจฉัย และข้อมูลอื่น ๆ ของการตรวจและการรักษาของผู้ป่วยถือเป็นความลับ และต้องไม่ถูกเปิดเผยและถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ป่วย . การละเมิดความลับจะถูกดำเนินคดีทางอาญา

6.4 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อลงทะเบียน (ล็อกอิน) และรหัสผ่านของตน และสำหรับการกระทำทั้งหมดที่ทำภายใต้ชื่อ (ล็อกอิน) และรหัสผ่านดังกล่าว ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม

7 เหตุสุดวิสัย

7.1 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้อันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ การปฏิบัติการทางทหารในลักษณะใด ๆ การกระทำของรัฐบาลหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญา ข้อตกลงนี้จะถูกขยายออกไปตามระยะเวลาของเหตุสุดวิสัย

7.2 ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่เกิดเหตุสุดวิสัย และเมื่อเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง คู่สัญญาอาจยุติข้อตกลงนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหากไม่สามารถตัดเหตุผลของเหตุสุดวิสัยได้

7.3 เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจจะถือว่าเพียงพอที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของเหตุสุดวิสัย

8 การระงับข้อพิพาท

8.1 ข้อพิพาทและความไม่ลงรอยกันทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจา

8.2 การเรียกร้องทั้งหมดจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษร

8.3 การเรียกร้องและการร้องเรียนใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องนำเสนอภายในหนึ่งเดือนหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม จะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ที่จะได้รับการยอมรับหลังจากสิ้นสุดระยะเวลานี้ ยกเว้นการละเมิดข้อตกลงนี้อย่างเป็นรูปธรรม

8.4 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงโดยการเจรจา ข้อพิพาทจะถูกส่งต่อไปยังศาลพิจารณาคดี ณ สถานที่ลงทะเบียนของผู้รับเหมา

9 เบ็ดเตล็ด

9.1 การแก้ไขและเพิ่มเติมใด ๆ ในที่นี้จะถือว่าถูกต้องหากทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยทั้งสองฝ่าย

9.2 หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

9.3 ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาเยอรมันและแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ความแตกต่าง หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชันภาษาเยอรมันกับเวอร์ชันในภาษาอื่น ให้ยึดข้อความในภาษาเยอรมันเป็นหลัก